ระยะฟักตัวของโรค

หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อเข้า ร่างกาย จนกระทั่งเกิดอ…

Read More

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สร้างภูมิคุ้มกันในหน้าร้อน

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้…

Read More