การตรวจวินิจฉัย EUS (Endoscopic Ultrasound)

ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยนิ่วในท่อน้ำดี แพทย์อาจใช้วิธีส่…

Read More