Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์)


Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์) เป็นยาช่วย ปรับสภาพเลือด ที่มีความเป็นด่างมากเกินไปให้กลับสู่สภาวะสมดุล โดยเพิ่มความเป็นกรดหรือทำให้เป็นกรด นำมาใช้รักษาภาวะเลือดเป็นด่างจากกระบวนการเผาผลาญ (Metabolic Alkalosis) ระดับคลอไรด์ในเลือดต่ำ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

+ There are no comments

Add yours