คุณใช้ชีวิต…เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแค่ไหน?


คุณใช้ชีวิต…เสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง แค่ไหน?
คุณใช้ชีวิต…เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแค่ไหน?

20% เกิดจาก เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic)
80% เกิดจาก หลอดเลือดในสมองตีบ (Atherosclerosis), หลอดเลือดในสมองอุดตัน (Embolic)

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke หรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดจาก
หลอดเลือดในสมองตีบ (Atherosclerosis) ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ อายุ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ หรือโรคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดเลือด
หลอดเลือดในสมองอุดตัน (Embolic) ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจโต อ่านเพิ่มเติม

+ There are no comments

Add yours